Cieľ a rozsah činnosti CPPPaP Kežmarok PDF Tlačiť E-mail

CPPPaP svojim klientom poskytuje:

 • komplexnú psychologickú a špeciálno - pedagogickú diagnostiku, poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí,
 • poradenstvo v osobnostnom vývine: diagnostiku charakteru a príčin porúch správania detí a mládeže s vyústením do konkrétnych návrhov na individuálny výchovný prístup k jednotlivcovi v rodine a v škole,
 • poradenstvo vo vzdelávacom vývine: diagnostikovanie charakteru a príčin školskej neúspešnosti s vyústením do návrhu ich riešenia,
 • poradenstvo v profesijnom vývine: zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií s jeho kognitívnymi a osobnostnými predpokladmi k adekvátnej voľbe budúceho povolania,
 • reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť,vyhľadávanie nadaných a talentovaných detí a mládeže a usmerňovanie ich osobnostného vývinu,
 • poskytovanie konzultácií pedagógom, zákonným zástupcom detí a mládeže
 • preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť o deti a mládež s poruchami správania,
 • odbornú pomoc deťom a mládeži zo sociálne zaostalého alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia s narušeným psychosociálnym vývinom,
 • orientáciu pri správnom chápaní ochrany detí a mládeže pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi ako aj postoj rodičov a detí pri probléme,
 • spoluprácu rodičom, koordinátorom, triednym učiteľom, výchovným poradcom,
 • v prípade potreby individuálnu výchovnú a psychologickú starostlivosť,
 • kompletnú preventívnu starostlivosť,
 • psychologické výcviky a metodické podujatia v oblasti sociálno-patologických javov.