Vitajte na stránkach Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok
Úvod PDF Tlačiť E-mail

 

 

Služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku sú poskytované  

b e z p l a t n e.

 

 

Aktuálne žiadosti, na všetky naše služby, nájdete v zložke "DOKUMENTY"

 

Aktuálne PONUKOVÉ LISTY s ponukou všetkých našich služieb, nájdete v zložke "Pre školu"

  

 

Naša práca je rozdelená do dvoch rovnocenných oblastí, ktorých činnosť podrobjejšie popisuje časť: "O nás".

 

Naši odborníci si pripravili sériu článkov a informácií k problematike súvisiacou s činnosťou CPPPaP.

oblasť poradenstva oblasť prevencie

 
Cieľ a rozsah činnosti CPPPaP Kežmarok PDF Tlačiť E-mail

CPPPaP svojim klientom poskytuje:

 • komplexnú psychologickú a špeciálno - pedagogickú diagnostiku, poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí,
 • poradenstvo v osobnostnom vývine: diagnostiku charakteru a príčin porúch správania detí a mládeže s vyústením do konkrétnych návrhov na individuálny výchovný prístup k jednotlivcovi v rodine a v škole,
 • poradenstvo vo vzdelávacom vývine: diagnostikovanie charakteru a príčin školskej neúspešnosti s vyústením do návrhu ich riešenia,
 • poradenstvo v profesijnom vývine: zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií s jeho kognitívnymi a osobnostnými predpokladmi k adekvátnej voľbe budúceho povolania,
 • reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť,vyhľadávanie nadaných a talentovaných detí a mládeže a usmerňovanie ich osobnostného vývinu,
 • poskytovanie konzultácií pedagógom, zákonným zástupcom detí a mládeže
 • preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť o deti a mládež s poruchami správania,
 • odbornú pomoc deťom a mládeži zo sociálne zaostalého alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia s narušeným psychosociálnym vývinom,
 • orientáciu pri správnom chápaní ochrany detí a mládeže pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi ako aj postoj rodičov a detí pri probléme,
 • spoluprácu rodičom, koordinátorom, triednym učiteľom, výchovným poradcom,
 • v prípade potreby individuálnu výchovnú a psychologickú starostlivosť,
 • kompletnú preventívnu starostlivosť,
 • psychologické výcviky a metodické podujatia v oblasti sociálno-patologických javov.
 
Motto PDF Tlačiť E-mail

Ak deti žijú v tolerantnom ovzduší,

naučia sa byť trpezlivými,
ak deti povzbudzujeme,
naučia sa dôverovať,
ak deti žijú v sústavnej pochvale,
naučia sa vážiť seba samých,
ak deti žijú v dôvere,
naučia sa spravodlivosti,
ak sa deti cítia bezpečne,
naučia sa žiť s vierou,
ak deti žijú v priateľstve a prijatí,
naučia sa nájsť lásku vo svete...